Ông Thần (Kinh)

Bhumisparsha
A Poem by Thich Nhat Hanh

Death comes
with his impressive scythe
and says,
“You should be afraid of me.”
I look up and ask,
“Why should I be afraid of you?”
“Because I will make you dead.
I will make you nonexistent.”
“How can you make me nonexistent?”
Death does not answer.
He swings his impressive scythe.
I say, “I come and I go. Then I come again. And I go again.
I always come back. You can neither make me exist nor non-exist.”
“How do you know that you will come again?” Death asks.
“I know because I have done that countless times,” I say.
“How do I know that you are telling the truth?
Who can be the witness?” Death frowns.
I touch the Earth and say,
“Earth is the witness. She is my mother.”
Suddenly, Death hears the music.
Suddenly, Death hears the birds singing from all directions.
Suddenly, Death sees the trees blossoming.
Earth makes herself apparent to Death
and smiles lovingly to him.
Death melts in the loving gaze of Earth.
O my beloved,
touch Earth every time you get scared.
Touch her deeply,
and your sorrow will melt away.
Touch her deeply,
and you will touch the Deathless.

Published in Thich Nhat Hanh’s book of poems, Call Me by My True Names (1993)

calm

Thần Chết cầm một bông hoa
hình cái lưỡi hái chói lòa thấy ghê
Anh ta tới gặp anh hề
Ảnh biểu “Tao nói mày nghe cái nì”
Tao rất “này nọ”, rất “gì”
Mày nên sợ chứ không thì gay go
Anh hề ảnh húng hắng ho
“Ông đáng sợ chỗ con bò nào đâu?”
Ông Thần vẻ mặt ngầu ngầu
“Muốn ai tao sẽ cho chầu Diêm Vương”
“Chầu Diêm Vương cũng thường thôi nhé,
Có beep gì í ẹ hơn hong?
Chứ tui đi như đi chợ bông
Ở Hồ Thị Kỷ triệu vòng rồi đa”
Ông Thần trợn mắt “Mẹ bà!”
Cái thằng bố khỉ thôi ta đi về
Hôm ni ế quá đi tề
KPI không đạt, sếp chê chết rầu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s